E-II Arrow Demo by Masaki Murashita (English subtitles)