ESP Guitars: GrassRoots G-AC-Miku Demonstration by 福原善勝 (YOSHIKATSU FUKUHARA)

ESPGuitarsJP

GrassRoots G-AC-Miku Demonstration

Demonstraiton by 福原善勝 (YOSHIKATSU FUKUHARA)

G-AC-Miku

2021.10.15